NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Bouwen is een beetje trouwen … maar vooral alert zijn!
Els Derammelaere en Gregory Vermaercke

Bouwen is een beetje trouwen … maar vooral alert zijn!

​In het kader van deze bijdrage zou het ons te ver brengen om in te gaan op de (potentiële) aansprakelijkheden en risico’s van elke betrokken bouwpartner. Wel staan we even stil bij de rol en de verplichtingen van de aannemer.

Alles begint met van bij aanvang duidelijke afspraken te maken met de bouwheer (en even­tuele andere bouwpartners indien noodzakelijk) in een schriftelijke aannemingsovereenkomst. Hierin kunnen duidelijke bepalingen opgenomen worden omtrent onder andere: 

  • Exacte verantwoordelijkheden 
  • Uitvoeringstermijnen (al dan niet gekoppeld aan vertragingsboetes) 
  • De toepassing of uitsluiting van bepaalde ­algemene voorwaarden 

Eigen algemene voorwaarden

Specifiek wat betreft de toepassing/uitsluiting van algemene voorwaarden, kan het aangewezen zijn om uitdrukkelijk te stipuleren dat enkel de eigen algemene voorwaarden van toepassing zijn, bij uitsluiting van welke andere voorwaarden dan ook. Op die manier weet men heel duidelijk waartoe men zich verbindt en komt men later niet voor (soms heel onaangename) verrassingen te staan. Essentieel hierbij is uiteraard dat de eigen algemene voorwaarden zelf up-to-date zijn en alles bevatten wat noodzakelijk is, onder andere beperking van aansprakelijkheden (zowel cijfermatig als materieel bijvoorbeeld door gevolgschade/bedrijfsschade uitdrukkelijk uit te sluiten of te beperken). Clausules ter beperking van de aansprakelijkheid kunnen rechtsgeldig zijn, maar enkel en alleen op voorwaarde dat deze voorafgaand aanvaard werden en geen betrekking hebben op gebreken waarvan men op voorhand kennis had. 

Informatieplicht ten opzichte van bouwheer

Zelfs een goede schriftelijke overeenkomst is alles behalve zaligmakend en soms toch onvoldoende om alle potentiële risico’s in te dekken. In dit ­kader is het bijzonder nuttig te benadrukken dat een aannemer een duidelijke informatieplicht heeft ten aanzien van de bouwheer (en andere medecontractanten). De informatieplicht van de aannemer betekent in de eerste plaats het verschaffen van informatie inzake de aannemingsovereenkomst. Deze informatieplicht strekt zich echter nog verder uit tot een actieve raadgevings- en begeleidingsplicht, hetgeen desgevallend zelfs een waarschuwings- of reactieplicht in hoofde van de aannemer met zich meebrengt.

Voorbeeld uit de praktijk

Zo oordeelde de Rechtbank van Koophandel van Leuven als volgt in haar vonnis de dato 6 oktober 2015: “Als specialist-aannemer had eiseres een raadgevingsplicht. Eiseres had verweerster moeten verwittigen dat voor de beoogde werken een vergunning vereist was. De informatieplicht is niet beperkt tot het geven van inlichtingen over het contract zelf, maar neemt soms ook de vorm aan van een waarschuwings- of reactieplicht. Eiseres had erover moeten waken dat de stedenbouw­kundige vergunning er was alvorens de werkzaamheden te starten. Bovendien had eiseres verweerster moeten attent maken op het risico dat omwonenden zouden klagen over geluidshinder.”

Bouwheer actief bijstaan

Hieruit blijkt dat de aannemer middels zijn informatieplicht er niet enkel voor dient te zorgen dat de bouwheer afdoende is ingelicht over de uit te voeren werken, de prijs en de geschatte uitvoeringstermijn. De aannemer dient de bouwheer eveneens actief bij te staan in het gehele project. Indien een aannemer bijvoorbeeld tekortkomingen opmerkt in het ontwerp en bijkomende maatregelen aangewezen acht (bijvoorbeeld verkeerde coating, foutieve toepassing, beschadiging door een andere bouwpartner …), dan dient hij hierop minstens te wijzen en de bouwheer hierover te waarschuwen. Deze onderzoeks-/meldings- en waarschuwingsplicht kan er zelfs toe leiden dat de aannemer moet weigeren het hem gevraagde werk uit te voeren. Dit kan het geval zijn wanneer de aannemer vaststelt dat het ontwerp verkeerd is en/of wanneer hij weet dat de opdracht niet op een vakkundige manier uitgevoerd kan worden. 

Verhoogde waakzaamheid geboden

De draagwijdte van de informatieplicht die op de aannemer rust varieert naargelang men al dan niet een specialist ter zake is, in welk geval de invulling van de informatieplicht doorgaans strenger wordt beoordeeld. Op een aannemer-specialist rust dan ook een verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid bij het aanvaarden/uitvoeren van een opdracht. 

Meer weten? Voor al uw vragen over deze materie kan u terecht bij Marlex advocaten (www.marlex.be of mail naar [email protected]). 

Hulp nodig? Team Bouw & Vastgoed staat voor u klaar om uw dossier op een juridisch verantwoorde en persoonlijke manier te begeleiden. 

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat over dit thema in uw onderneming? Of wenst u een Lunch & Learn bij ons op kantoor bij te wonen? Neem contact met ons op of hou onze website in de gaten (www.marlex.be)!   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details