NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Openbaar onderzoek stikstofdossier opgestart. Formuleer tijdig uw opmerkingen en bezwaren

Openbaar onderzoek stikstofdossier opgestart. Formuleer tijdig uw opmerkingen en bezwaren

De Conceptnota PAS van de Vlaamse Regering zag op 23 februari het levenslicht. Volgens de Vlaamse Regering zou deze nota (ook wel het ‘stikstofakkoord’ genoemd) duidelijkheid en rechtszekerheid moeten brengen. Uiteraard wist men dat zowel het ontwerp van het PAS als het ontwerp van het plan-MER nog onderworpen zouden worden aan een openbaar onderzoek. Ondertussen is het zo ver: het openbaar onderzoek loopt van dinsdag 19 april 2022 tot en met vrijdag 17 juni 2022. 

In het ontwerp plan-MER wordt het ontwerp PAS aan een milieueffectrapportage (MER) onder­worpen. Hierbij wordt nagegaan welke alter­natieven er mogelijk zijn voor het PAS, wat de te ver­wachten gevolgen zijn voor mens en milieu bij het toe­passen van het PAS en op welke manier via het PAS aanzienlijke milieu­effecten vermeden, beperkt of verholpen worden. Op grond van artikel 4.2.11 DABM organiseert elke gemeente waar­voor het ontwerp van het plan relevant is een open­baar onderzoek. Het PAS geldt voor het volledige Vlaamse Gewest dus dient elke Vlaamse gemeente een openbaar onderzoek te organiseren.

Kans om bezwaren te formuleren

Dit openbaar onderzoek biedt de mogelijk­heid aan alle belang­hebbenden om zich uit te spreken over het ont­werp PAS en het ontwerp plan-MER. Der­halve kunnen alle burgers, organi­saties, advies­instanties en besturen op­merkingen, ad­viezen en bezwaren formuleren. Het raad­plegen van de ontwerpen kan fysiek bij het Departement Omgeving en bij uw gemeente of digitaal via hun website. De wijze waarop inspraak­reacties ingediend moeten worden, wordt via de kanalen van uw gemeente gecommuniceerd. Vooral de landbouw­sector heeft reeds, veelvuldig aan­gegeven dat ze gehoord willen worden. De concept­nota PAS lijkt namelijk vooral hen zwaar te treffen. Het openbaar onderzoek biedt hen (maar ook andere stakeholders) nu de kans om op­merkingen, adviezen en bezwaren te formuleren. 

Milieutechische en juridisch-technische bezwaren 

Het is cruciaal om deze opmerkingen te formu­leren vanuit uw eigen ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving. Er kan voor­eerst gewezen worden op moge­lijke milieu­technische alter­natieven en aandachts­punten. Hierbij kan óók gedacht worden aan het formuleren van juridisch-technische opmerkingen. Zo kunnen bedrijven, die hun verleen­de, geldige vergunningen sneller dreigen te zien aflopen dan voorzien, vragen stellen omtrent het rechts­zekerheids­beginsel. Tevens kan aan­gevoerd worden dat zaken niet vermeld worden of zelfs ontbreken in de ont­werpen. De afwezigheid van de beloofde socio-economische impact­analyse kan bijvoor­beeld als bezwaar aangevoerd worden. Gezien de grote gevolgen voor landbouw­bedrijven dient zeker aan­gedrongen te worden op een degelijk uitgewerkte analyse hiervan. 

Grondslag voor aanpassingen

De opmerkingen van het publiek en de advies­instanties worden in principe verwerkt in het definitieve PAS. Ze zijn dus van een niet te onder­schatten belang en kunnen een grondslag vormen voor aan­passingen of aan­vullingen van zowel het plan-MER als het PAS zelf. Wenst u bezwaar aan te tekenen tijdens het openbaar onder­zoek? Heeft u vragen omtrent de gevolgen van het Stikstof­akkoord voor uw bedrijf? Team Overheid en Omgeving staat u graag bij met raad én daad. Contacteer gerust een van onze experten.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details