NLFR

Platform over de gehele recyclingstroom binnen de Benelux
Wat levert beter sorteren en recycleren nu eigenlijk op?
De studie erkent ook dat storten eigenlijk maar een laatste strohalm is en enkel en alleen mag dienen voor de behandeling van zeer specifieke afvalstromen zoals asbest, die zelfs niet voor energierecuperatie kunnen dienen.

Wat levert beter sorteren en recycleren nu eigenlijk op?

Met de nieuwe VLAREMA regels hoopt Vlaanderen om weer meer nuttige materialen te recupereren uit het restafval van bedrijven en minder naar de verbrandingsoven te moeten sturen. Maar waartoe moeten al die inspanningen nu eigenlijk dienen? Een nieuwe Europese studie die in december gepubliceerd wordt, toont wat de Europese inspanningen om te recycleren in plaats van te storten oplevert. En hoe ze bijdragen tot het halen van de klimaatdoelen die Europa zich gesteld heeft.

De studie, die werd uitgevoerd door de gerenom­meerde onderzoeksinstellingen Prognos en CE Delft gebeurde in opdracht van de Europese afval­federaties FEAD, CEWEP, RDF Industry Group en Vereniging Afvalbedrijven. Ze onder­streept het causale verband tussen de opgevoerde inspanningen op vlak van recyclage (in lijn met het beleid van zowel Europa als het Verenigd Koninkrijk) en de gerealiseerde CO2-reducties voor de afval­stromen in kwestie. Wanneer Europa erin slaagt om zijn vooropgestelde gemeen­schappelijke target van 65% recyclage en maxi­maal 10% storten te halen, dan zal dat resulteren in een jaar­lijkse vermindering in emissies van 150 miljoen CO2, in vergelijking met 2018. Dit houdt rekening met de vermeden uitstoot van de energie- en productie­sectoren die geen fossiele brand­stoffen of virgin materialen hoeven te gebruiken. De studie wijst ook op het belang van afval zo hoog mogelijk valoriseren en het verder uitrollen van een beleid rond de circulaire economie.

Naar koolstofnegatief

De CO2-reductie die we kunnen realiseren door grondstoffen te hergebruiken, zal een belangrijk instrument worden in het terugdringen van ons materialengebruik en het halen van de doelstellingen die ons klimaat moeten beschermen. Deze besparingen worden nog verder aangevuld door de energierecuperatie bij het verbranden van niet-recycleerbare materialen in energy-from-waste faciliteiten en door de productie van uit afval herwonnen brandstoffen. De studie voorspelt dat de Europese afvalsector niet alleen klimaatneutraal kan worden maar zelfs koolstofnegatief, wat niet alleen zal bijdragen aan een gezond en veilig milieu maar ook aan de steeds uitdeinende Europese groene economie.    

Recycleren is broeikasgassen reduceren

De ontbinding van afvalstoffen in stortplaatsen genereert methaan, een broeikasgas dat volgens de IPCC 86 keer krachtiger is dan CO2 over een periode van twintig jaar. De EU heeft zich recent geëngageerd in de Global Methane Pledge om om methaan wereldwijd te helpen terugdringen. De analyse in de uitgevoerde studie bevestigt dat de grootste CO2-emissies gehaald worden door de hoeveelheden biogeen materiaal in afvalstromen (denk aan paper, karton, bioafval …) die naar het stort trekken te verminderen. In het ambitieuze tweede scenario dat de studie naar voren schuift (dat uitgaat van hogere recyclagedoelen en het niet langer storten van alle recycleerbare en recupereerbare afvalstromen) zullen de besparingen in CO2-emissies zelfs verdubbelen en zullen methaan-emissies volledig vermeden worden. De afvalsector nodigt alle stakeholders uit aan tafel om de krachten te bundelen en deze transitie waar te maken de komende negen à veertien jaar.

Inspanningen aanhouden en versterken

Het behalen van het potentieel voor CO2-reductie zal mogelijk zijn in heel Europa op voorwaarde dat de inspanningen worden doorgetrokken om de recyclagecapaciteit (inclusief overheidssteun voor aparte inzamelings­systemen) op te schroeven, dat er nieuwe maatregelen komen zoals een verplichte recycled content en dat er werk wordt gemaakt van ecodesign en de recycleerbaarheid van producten. Het beleid van de EU en haar taksen moeten zich richten op de integrale keten van afvalbeheer om deze transitie te ondersteunen. Het gebruik en het delen van de capaciteit voor energierecuperatie is een van de sleutels om zoveel mogelijk afval weg te leiden van het stort.

Storten als laatste strohalm

Om het meer ambitieuze scenario 2 te realiseren, besluit de studie dat de afvaldoelstellingen verder uitgebreid moeten worden naar industrieel en commercieel afval, dat de recyclagedoelen scherper moeten worden en dat er zo weinig mogelijk afvalstromen die geschikt zijn voor recyclage en hergebruik op het stort mogen terechtkomen. De studie erkent ook dat storten eigenlijk maar een laatste strohalm is en enkel en alleen mag dienen voor de behandeling van zeer specifieke afvalstromen zoals asbest, die zelfs niet voor energierecuperatie kunnen dienen.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details